POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU PomykalaStudio

 

W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i przetwarzania, a także o prawach osób korzystających serwisu Karola Pomykały prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Karol Pomykała z siedzibą w Warszawie (02-375), przy ul. Studenckiej 40/37, numer telefonu: +48 507 055 280,  adres e-mail: art@pomykalastudio.com, posiadający NIP: 9191727811, REGON: 387211814; dalej jako: Karol Pomykała lub „Administrator”. 

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, gdy Karol Pomykała przetwarza dane osobowe jako administrator.

 

DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba to taka, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie takich danych jak imię, nazwisko, numer identyfikatora, dane o lokalizacji, adres e-mail i inne. 

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. 

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”) oraz zgodnie z polskimi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Z Administratorem można się skontaktować:

 1. Listownie – pisząc na adres ul. Studencka 40/37, 02-375 Warszawa lub
 2. Elektronicznie – wysyłają maila na adres art@pomykalastudio.pl.

 

CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach i na wskazanych podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów dostępnych w Serwisie Pomykała Studio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w związku z zawartą umową;
 2. w celu obsługi zapytań kierowanych przez formularz kontaktowy – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest odpowiadanie na otrzymane wiadomości i prowadzenie korespondencji;
 3. w celu prowadzenia profili społecznościowych Facebook i Instagram, Behance i Youtube oraz umożliwienia osobie, której dane dotyczą aktywności na tych profilach – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest promowanie marki i dochodzenie roszczeń (ta informacja dotyczy przetwarzania danych przez Karola Pomykałę, a nie przez właścicieli poszczególnych portali społecznościowych);
 4. w celu obsługi procesu reklamacyjnego – na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest rozpatrzenie zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrona przed potencjalnymi roszczeniami;
 5. w celu prowadzenia działań marketingowych – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnego;
 6. w celu realizacji wysyłki newslettera – na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkowników serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a)
 7. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązkiem Administratora wynikającym z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 

LOGI SYSTEMOWE

Administrator zbiera informacje dotyczące korzystania z serwisu PomykalaStudio przez jego użytkowników oraz ich adresy IP – na podstawie analizy logów systemowych. Informacje te są niezbędne do prawidłowego utrzymania infrastruktury informatycznej, zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania incydentami.

 

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym odbiorcom, przy czym administrator robi to zgodnie z prawem. Odbiorcami mogą być podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, w szczególności zewnętrznym dostawcom IT wspierającym działalność Administratora i firmie księgowej. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, z wyłączeniem przypadków, w których kupujący będzie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży.

 

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowywanie danych osobowych uzależnione jest od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane:

 1. w celu sprzedaży produktów dostępnych w serwisie PomykalaStudio – będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres dochodzenia roszczeń;

 2. w celu obsługi zapytań kierowanych przez formularz kontaktowy – będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zapytania, a następnie przez okres dochodzenia roszczeń;

 3. w celu prowadzenia profili społecznościowych Facebook, Instagram, Behance i Youtube i umożliwienia osobie, której dane dotyczą prowadzenia aktywności na tych profilach – będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Administratora profili na portalach społecznościowych Facebook i Instagram, później okres ten może zostać przedłużony do czasu dochodzenia roszczeń;

 4. w celu obsługi procesu reklamacyjnego – będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi reklamacji, a następnie przez okres dochodzenia roszczeń;

 5. w celu prowadzenia działań marketingowych – będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych w celu marketingu własnego;

 6. w celu wysyłki newslettera – będą przechowywane do czasu realizacji celu, w którym zostały zebrane lub do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody;

 7. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych – będą przechowywane przez okres wymagany przepisami o rachunkowości.

 1.  

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wycofania zgody, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo dostępu do danych – na tej podstawie Administrator informuje osobę, której dane dotyczą czy przetwarza jej dane, a jeżeli ma to miejsce informuje ją o celach przetwarzania danych, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych, zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, prawie tej osoby do złożenia skargi do organu nadzorczego i – jeżeli dane zostały pozyskane z innego źródła niż ta osoba – o źródle danych.

Prawo do uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator wydaje osobie, której dane dotyczą kopię danych przetwarzanych przez Administratora.

Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator zmienia/prostuje dane na wniosek osoby, której te dane dotyczą, i która zgłosiła, że są one nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia danych osobowych, o ile zostały już zrealizowane wszystkie cele, dla których dane te zostały zebrane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą może wnioskować do Administratora o zaprzestanie wykonywania operacji na jej danych, a Administrator zaprzestanie wówczas przetwarzania danych i ich przechowywania zgodnie z przyjętymi okresami retencji do czasu kiedy nie ustaną przyczyny ograniczenia przechowywania danych. Nie dotyczy to przypadków, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie danych.

Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie Administrator na wniosek osoby, której dane dotyczą wydaje jej dane w formacie możliwym do odczytu na komputerze.

Prawo do sprzeciwu – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jej danych przez Administratora w celach marketingowych lub sprzeciw wobec innych celów przetwarzania, związany z jej szczególną sytuacją.

Prawo do wycofania zgody – osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem tej zgody.

W celu realizacji swoich praw osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się z Administratorem listownie lub elektronicznie, zgodnie z danymi podanymi w akapicie zatytułowanym „Kontakt z Administratorem”. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski są udzielane w ciągu miesiąca od daty ich otrzymania przez Administratora. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje o tym osobę, która złożyła wniosek.

Prawo do złożenia skargi do UODO – w przypadku uznania przez osobę, której dane dotyczą, że przetwarzanie jej danych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma ona prawo złożenia skargi do urzędu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

PLIKI COOKIES

Serwis PomykalaStudio wykorzystuje technologię plików cookies, które służą do zapewnienia obsługi klienta odwiedzającego stronę www w sposób ułatwiający szybszy dostęp do informacji. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji klienta odwiedzającego Serwis. Osoba odwiedzająca Serwis może w każdym czasie usunąć lub zablokować pliki cookies poprzez skorzystanie z opcji odstępnych w przeglądarkach internetowych.

W Serwisie PomykalaStudio stosowane są pliki cookies:

 1. niezbędne do działania stron www – ich stosowanie jest niezbędne do prawidłowego działania strony. Klient odwiedzający Serwis może je dezaktywować w przeglądarce, ale może to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie strony;
 2. służące zapewnieniu bezpieczeństwa – umożliwiają one wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania osób posiadających dostęp do systemu;
 3. dotyczące ustawień/funkcjonalności – umożliwiają sprawne działanie funkcjonalności dostępnych na stronie www i utrwalenie ustawień wybranych przez klienta odwiedzającego Serwis, np. w zakresie języka, lokalizacji, czy wybranej czcionki. Zablokowanie tych plików obniży poziom funkcjonowania strony, ale nie powinno wpłynąć na możliwość korzystania z niej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Treść Polityki Prywatności podlega regularnym przeglądom i w razie potrzeby może ulec zmianie, w szczególności w przypadku nastąpienia zmian przepisów prawa, zmian operacji przetwarzania lub zakresu przetwarzanych danych.

Aktualna Polityka Prywatności jest dostępna na stronie Administratora.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 12-10-2020 r.

Select your currency
0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu