Regulamin serwisu

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Pomykała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Karol Pomykała z siedzibą w Warszawie (02-375), przy ul. Studenckiej 40/37, posiadający numer, NIP: 9191727811, REGON: 387211814, numer telefonu: +48 507 055 280,  adres e-mail: art@pomykalastudio.com. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz się skontaktować z administratorem:
  • listownie – pisząc na adres: ul. Studencka 40/37, 02-375 Warszawa lub
  • elektronicznie – wysyłając maila na adres art@pomykalastudio.pl albo korzystając z formularza na stronie pomykalastudio.com
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  • w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów dostępnych w Serwisie PomykalaStudio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w związku z zawartą umową; 
  • w celu obsługi zapytań kierowanych przez formularz kontaktowy – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest odpowiadanie na otrzymane wiadomości i prowadzenie korespondencji; 
  • w celu obsługi procesu reklamacyjnego – na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest rozpatrzenie zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrona przed potencjalnymi roszczeniami;
  • w celu prowadzenia działań marketingowych – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w czasie realizacji umowy zakupu; uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnego; na podstawie zgody (art. ust. 1 lit. a RODO) po zakończeniu realizacji umowy zakupu.
  • w celu realizacji wysyłki newslettera – na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkowników serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a)
  •  
 3. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym odbiorcom, przy czym administrator robi to zgodnie z prawem. Odbiorcami mogą być podmioty upoważnione do otrzymania Twoich danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, w szczególności zewnętrznym dostawcom IT wspierającym działalność Administratora i firmie księgowej.
 4. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, z wyłączeniem przypadków, w których kupujący będzie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane:
  • w celu sprzedaży produktów dostępnych w serwisie PomykalaStudio – będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres dochodzenia roszczeń;
  • w celu obsługi zapytań kierowanych przez formularz kontaktowy – będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zapytania, a następnie przez okres dochodzenia roszczeń;
  • w celu obsługi procesu reklamacyjnego – będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi reklamacji, a następnie przez okres dochodzenia roszczeń;
  • w celu prowadzenia działań marketingowych – w czasie realizacji umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych w celu marketingu własnego; po wygaśnięciu zobowiązań wynikających z umowy, będą przechowywane do czasu odwołania zgody lub zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.
  • w celu wysyłki newslettera – będą przechowywane do czasu realizacji celu, w którym zostały zebrane lub do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody;
  • w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych – będą przechowywane przez okres wymagany przepisami o rachunkowości.
 6. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Ci prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

REGULAMIN SERWISU PomykalaStudio

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu „PomykalaStudio” dostępnego pod adresem pomykalastudio.com oraz zawierania za jego pośrednictwem Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. Regulamin określa ogół praw i obowiązków Sprzedawcy i Klientów Serwisu „PomykalaStudio”.

II. DEFINICJE

 1. Serwis/Sklepserwis dostępny pod adresem pomykalastudio.com, w którym Sprzedawca prowadzi sklep internetowy „PomykalaStudio”;
 2. Sprzedawca – Karol Pomykała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Karol Pomykała z siedzibą w Warszawie (02-375), przy ul. Studenckiej 40/37, posiadający numer, NIP: 9191727811, REGON: 387211814, numer telefonu: +48 507 055 280,  adres e-mail: art@pomykalastudio.com
 3. Klient – osoba fizyczna, która złożyła zamówienie na zakup Produktu w Serwisie;
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, nabywającą w Serwisie Produkt w celu niezwiązanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
 5. Produkt, Produkt Elektroniczny – produkt dostępny w Serwisie (zarówno w postaci materialnej, jak i cyfrowej).
 6. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Karolem Pomykałą a Klientem za pośrednictwem Serwisu.
 7. E-book – książka w formie cyfrowej, dostępna w formacie PDF, EPUB, MOBI.
 8. PDF – format zapisu produktu cyfrowego, opracowany przez firmę Adobe Systems;
 9. EPUB – format zapisu produktu cyfrowego, możliwy do odczytu za pomocą aplikacji Adobe Digital Editions.
 10. MOBI – format zapisu produktu cyfrowego, opracowany przez firmę Amazon.com.
 11. Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 12. Podmiot Realizujący Płatność podmiot pośredniczący Karolem Pomykałą a Klientem w realizacji płatności przelewem bankowym lub kartą płatniczą. Podmioty Realizujące Płatność to PayPal, Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 13. PayPal – internetowy serwisu usługowy, pośredniczący w przekazywaniu płatności, prowadzony przez firmę PayPal (Europe) S.a.r.l. et. Cie, S.C.A; z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu. 
 14. Przelew bankowy – bezpośredni przelew na konto firmowe Sprzedawcy.
 15. Paynow – usługa Integratora Płatności Paynow, usługa płatnicza umożliwiająca natychmiastowe przyjmowanie płatności prowadzona przez firmę mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88.
 16. Blue Media S.A. – podmiot świadczący obsługę płatności online w zakresie płatności kartami. Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. 
 17. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 
 18. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. 
 19. Regulamin – niniejszy regulamin.

III. ZASADY KORZYTSANIA Z SERWISU

 1. Z Serwisu można korzystać 24 godziny przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem przerw technicznych. 
 2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po spełnieniu minimalnych wymagań technicznych, tj.: dostępu do przeglądarki internetowej w następujących wersjach: Internet Explorer – w wersji nie starszej niż 11; FireFox – w wersji nie starszej niż 40, Opera – w wersji nie starszej niż 15, Chrome – w wersji nie starszej niż 50.
 3. Sprzedawca posiada wyłączne prawa autorskie do Serwisu i zamieszczonych w nim materiałów, w szczególności zdjęć Produktów i ich opisów. Zabronione jest ich wykorzystywane w szczególności poprzez: kopiowanie i udostępnianie bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.  
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży może nastąpić za pośrednictwem Serwisu, ale również poprzez kontakt e-mailowy ze Sprzedawcą. 

IV. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

V. INFORMACJE O PRODUKTACH 

 1. Informacje o produktach zawartych w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 2. Ceny Produktów podane w Serwisie: a) zawierają podatek VAT. b). Serwisie nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy są uzależnione od wybranej przez Klienta formy dostawy.  
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w Serwisie. Zmiany nie mają wpływu na zamówienia złożone przed ich wprowadzeniem. 
 4. Sprzedawca ma prawo wprowadzać okresowe promocje, których zasady zostaną każdorazowo określone.

 

VI. WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Do złożenia zamówienia niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, o których mowa w pkt. II. ust. 2 oraz posiadanie adresu e-mail. 
 2. Pod dokonaniu wyboru Produktu, w celu złożenia zamówienia Klient powinien przejść do koszyka, a następnie – po zweryfikowaniu zawartości koszyka – do formularza zamówienia, gdzie zostanie proszony o: a). podanie danych niezbędnych do złożenia zamówienia, czyli imienia, nazwiska, adresu zamieszkanie (adresu dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), adresu e-mail; b). zadeklarowanie się czy jest zainteresowany otrzymaniem FV; c). wybór formy płatności; d). wybór sposobu dostawy zamawianego Produktu. 
 3. W celu prawidłowego złożenia zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży, Klient powinien kliknąć w przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
 4. Po kliknięciu w przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Klient zostanie przekierowany do serwisu Podmiotu Realizującego Płatność oraz otrzyma wiadomość mailową zawierającą potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z jego szczegółami oraz z niniejszym Regulaminem. 
 5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. 

VII. FORMY PŁATNOŚCI I FORMY DOSTAW

1. Klient powinien dokonać płatności w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. 

2. Dokonanie płatności w Serwisie jest możliwe za pośrednictwem serwisów Podmiotów Realizujących Płatności. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności: 

a). Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

b). Paynow, usługa płatnicza umożliwiająca natychmiastowe przyjmowanie płatności. 

c). Przelew bankowy na konto firmowe Sprzedawcy.

d). PayPal.

3. W celu skorzystania z usług Podmiotów Realizujących Płatności Klient może zostać poproszony o akceptację regulaminu świadczenia usług przez dany podmiot, a w niektórych przypadkach – również o założenie konta w serwisie Podmiotu Realizującego Płatność.

4. Jeżeli Klient jest zainteresowany otrzymaniem faktury, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez zaznaczenie tego w Serwisie, a następnie powinien postępować zgodnie z instrukcjami. 

5. W przypadku złożenia zamówienia poprzez wysłanie informacji na adres mailowy art@pomykalastudio.pl, Klient otrzyma drogą mailową dane do przelewu, w tym zawierające numer konta bankowego, na które powinien uiścić opłatę.  

6. Sprzedawca udostępnia Klientowi w Serwisie informacje o możliwych formach dostawy Produktów wraz z informacją o kosztach i przybliżonym czasie dostawy na terenie Polski. W przypadku zamówień zagranicznych koszt i czas dostawy zostaną określone w drodze oddzielnych ustaleń pomiędzy Sprzedawcą a Klientem – za pośrednictwem poczty e-mail.  

7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

8. Zamówienia realizowane są na terenie Polski, ale także za granicą. W zależności od kraju zmieni się czas i koszt dostawy Produktu.

9. Koszt wysyłki zamówień na terenie Polski to 15 zł. Koszt wysyłki zamówień o wartości do 200 Euro i wadze do 2 kg na terenie Europy to koszt 6 Euro. Koszt wysyłki zamówień o wartości do 200 Euro  i wadze do 2 kg do Stanów Zjednoczonych to 6 USD. Koszt wysyłki możesz sprawdzić na stronie koszyka dokonując zamówienia.

10. Czas przygotowania zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Zamówienie zostaje wysłane po jego opłaceniu. Kupujacy zostaje powiadomiony o wysyłce mailowo.

11. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 1 do 7 dni roboczych na terenie Polski. Od 3 do 21 dni roboczych na terenie Europy. Od 5 do 41 dni roboczych na terenie innych Państw. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

12. Dokonanie płatności za zamówienia z dostawą zagraniczną będzie możliwe po wcześniejszym indywidualnym określeniu kosztów dostawy przez Sprzedawcę.

13. W przypadku ustalenia przy odbiorze przesyłki, że Produkt jest uszkodzony, Sprzedawca rekomenduje sporządzenie protokołu w obecności kuriera / listonosza oraz wykonanie zdjęć potwierdzających szkodę.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZWROT PŁATNOŚCI

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od daty zakupu Produktów bez podania przyczyny. W tym celu Klient powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu na adres Sprzedawcy: Karol Pomykała, ul. Studencka 40/37, 02-375 Warszawa. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia dostępnego na końcu tego Regulaminu.
 2. W przypadku Umowy Sprzedaży E-booków odstąpienie od umowy nie jest możliwe jeżeli Konsument wyraził zgodę na rozpoczęcie korzystania z E-booków przed upłynięciem terminu do odstąpienia i został wcześniej poinformowany przez Sprzedawcę o utracie tego prawa. 
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

IX. REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt oraz Produkt Elektroniczny wolny od wad. 
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produktu lub Produktu Elektronicznego ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu lub Produktu Elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 
 5. Użytkownik może zgłosić reklamację w następujący sposób: 
  1. pisemnie – przesyłając ją na adres: ul. Studencka 40/37, 02-375 Warszawa;
  2. elektronicznie – przesyłając ją mailowo na adres art@pomykalastudio.pl lub wykorzystując w tym celu formularz, znajdujący się w Serwisie w zakładce „Kontakt”.
 6. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać następujące elementy:
  1. Imię i nazwisko Klienta oraz nr Zamówienia – w celu zidentyfikowania Klienta składającego reklamację; 
  2. Zakres reklamacji oraz Produkt lub Produkt Elektroniczny, którego reklamacja dotyczy. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady. Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i udziela odpowiedzi za pomocą tego samego kanału komunikacyjnego, za pośrednictwem którego zostanie złożona reklamacja.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dotyczących transakcji internetowych. Platforma służąca do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami a sprzedawcami znajduje się pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. NEWSLETTER

Klient może za pośrednictwem Serwisu wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.  Newsletter będzie zawierał materiały informacyjne i edukacyjne o tematyce związanej z działalnością Sprzedawcy. Klient w każdym czasie może zrezygnować z subskrypcji Newslettera, kontaktując się w tej sprawie ze Sprzedawcą mailowo na adres: art@katolpomykala.pl, poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www lub klikając w link udostępniony w tym celu w ostatnim Newsletterze.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i POUFNOŚĆ

 1. Administratorem danych osobowych jest Karol Pomykała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Karol Pomykała z siedzibą w Warszawie (02-375), przy ul. Studenckiej 40/37. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty tradycyjnej (korespondencję należy kierować na adres wskazany powyżej) lub elektronicznie (korespondencję należy kierować na adres e-mail: art@pomykalastudio.pl).
 2. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem praw i wolności Klientów, zgodnie z RODO. 
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia, które są formą Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Administratorem a Klientem, a polegającej na sprzedaży Produktów dostępnych w Serwisie. 
 4. Do złożenia zamówienia w Serwisie niezbędne są następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adres e-mail).
 5. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach i na wskazanych podstawach prawnych: 
  1. w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów dostępnych w Serwisie PomykalaStudio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w związku z zawartą umową; 
  2. w celu obsługi zapytań kierowanych przez formularz kontaktowy – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest odpowiadanie na otrzymane wiadomości i prowadzenie korespondencji; 
  3. w celu prowadzenia profili społecznościowych Facebook i Instagram, Behance i Youtube oraz umożliwienia osobie, której dane dotyczą aktywności na tych profilach – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest promowanie marki i dochodzenie roszczeń (ta informacja dotyczy przetwarzania danych przez Karola Pomykałę, a nie przez właścicieli poszczególnych portali społecznościowych);
  4. w celu obsługi procesu reklamacyjnego – na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest rozpatrzenie zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrona przed potencjalnymi roszczeniami;
  5. w celu prowadzenia działań marketingowych – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnego;
  6. w celu realizacji wysyłki newslettera – na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkowników serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a)
  7. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązkiem Administratora wynikającym z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 6. Szczegółowy opis przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: www.pomykalastudio.com w zakładce „Polityka Prywatności”.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na działalność Sprzedawcy;
  2. zmiany sposobu realizacji płatności lub dostaw;
  3. zmiany zakresu świadczonych usług;
  4. prac rozwojowych Serwisu, mogących mieć wpływ na zasady składania zamówień i przyjęty model zakupowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, RODO, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 12-10-2020 r.

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Karol Pomykała

Studencka 40/37

02-375 Warszawa

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Produktu zakupionego w Serwisie PomykalaStudio.

Data zakupu Produktu: ………………………….

Produkt: ………………………………………………..

Imię i nazwisko Konsumenta: ……………….

Adres Konsumenta: ……………………………..

Data: …………………………………………………….

 

Podpis: …………………………………………………

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU POMYKAŁA STUDIO

W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i przetwarzania, a także o prawach osób korzystających serwisu Karola Pomykały prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Karol Pomykała z siedzibą w Warszawie (02-375), przy ul. Studenckiej 40/37, numer telefonu: +48 507 055 280,  adres e-mail: art@pomykalastudio.com, posiadający NIP: 9199191727811, REGON: 387211814; dalej jako: Karol Pomykała lub „Administrator”. 

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, gdy Karol Pomykała przetwarza dane osobowe jako administrator. 

DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE 

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba to taka, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie takich danych jak imię, nazwisko, numer identyfikatora, dane o lokalizacji, adres e-mail i inne. 

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. 

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”) oraz zgodnie z polskimi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

Z Administratorem można się skontaktować: 

 1. Listownie – pisząc na adres ul. Studencka 40/37, 02-375 Warszawa lub
 2. Elektronicznie – wysyłając maila na adres art@pomykalastudio.pl.

CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 

Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach i na wskazanych podstawach prawnych:

  1. w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów dostępnych w Serwisie PomykalaStudio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w związku z zawartą umową; 
  2. w celu obsługi zapytań kierowanych przez formularz kontaktowy – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest odpowiadanie na otrzymane wiadomości i prowadzenie korespondencji; 
  3. w celu prowadzenia profili społecznościowych Facebook i Instagram, Behance i Youtube oraz umożliwienia osobie, której dane dotyczą aktywności na tych profilach – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest promowanie marki i dochodzenie roszczeń (ta informacja dotyczy przetwarzania danych przez Karola Pomykałę, a nie przez właścicieli poszczególnych portali społecznościowych);
  4. w celu obsługi procesu reklamacyjnego – na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest rozpatrzenie zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrona przed potencjalnymi roszczeniami;
  5. w celu prowadzenia działań marketingowych – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnego;
  6. w celu realizacji wysyłki newslettera – na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkowników serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a)
  7. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązkiem Administratora wynikającym z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

LOGI SYSTEMOWE

Administrator zbiera informacje dotyczące korzystania z serwisu PomykalaStudio przez jego użytkowników oraz ich adresy IP – na podstawie analizy logów systemowych. Informacje te są niezbędne do prawidłowego utrzymania infrastruktury informatycznej, zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania incydentami. 

ODBIORCY DANYCH 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym odbiorcom, przy czym administrator robi to zgodnie z prawem. Odbiorcami mogą być podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, w szczególności zewnętrznym dostawcom IT wspierającym działalność Administratora i firmie księgowej. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, z wyłączeniem przypadków, w których kupujący będzie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży. 

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Przechowywanie danych osobowych uzależnione jest od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane: 

 1. w celu sprzedaży produktów dostępnych w serwisie PomykalaStudio – będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres dochodzenia roszczeń;
 2. w celu obsługi zapytań kierowanych przez formularz kontaktowy – będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zapytania, a następnie przez okres dochodzenia roszczeń; 
  1. w celu prowadzenia profili społecznościowych Facebook, Instagram, Behance i Youtube i umożliwienia osobie, której dane dotyczą prowadzenia aktywności na tych profilach – będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Administratora profili na portalach społecznościowych Facebook i Instagram, później okres ten może zostać przedłużony do czasu dochodzenia roszczeń; 
  2. w celu obsługi procesu reklamacyjnego – będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi reklamacji, a następnie przez okres dochodzenia roszczeń;
  3. w celu prowadzenia działań marketingowych – będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych w celu marketingu własnego;
  4. w celu wysyłki newslettera – będą przechowywane do czasu realizacji celu, w którym zostały zebrane lub do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody;
  5. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych – będą przechowywane przez okres wymagany przepisami o rachunkowości.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

W związku z przetwarzaniem osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wycofania zgody, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Prawo dostępu do danych – na tej podstawie Administrator informuje osobę, której dane dotyczą czy przetwarza jej dane, a jeżeli ma to miejsce informuje ją o celach przetwarzania danych, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych, zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, prawie tej osoby do złożenia skargi do organu nadzorczego i – jeżeli dane zostały pozyskane z innego źródła niż ta osoba – o źródle danych.

Prawo do uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator wydaje osobie, której dane dotyczą kopię danych przetwarzanych przez Administratora.

Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator zmienia/prostuje dane na wniosek osoby, której te dane dotyczą, i która zgłosiła, że są one nieprawidłowe. 

Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia danych osobowych, o ile zostały już zrealizowane wszystkie cele, dla których dane te zostały zebrane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą może wnioskować do Administratora o zaprzestanie wykonywania operacji na jej danych, a Administrator zaprzestanie wówczas przetwarzania danych i ich przechowywania zgodnie z przyjętymi okresami retencji do czasu kiedy nie ustaną przyczyny ograniczenia przechowywania danych. Nie dotyczy to przypadków, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie danych. 

Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie Administrator na wniosek osoby, której dane dotyczą wydaje jej dane w formacie możliwym do odczytu na komputerze.

Prawo do sprzeciwu – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jej danych przez Administratora w celach marketingowych lub sprzeciw wobec innych celów przetwarzania, związany z jej szczególną sytuacją. 

Prawo do wycofania zgody – osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem tej zgody. 

W celu realizacji swoich praw osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się z Administratorem listownie lub elektronicznie, zgodnie z danymi podanymi w akapicie zatytułowanym „Kontakt z Administratorem”. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski są udzielane w ciągu miesiąca od daty ich otrzymania przez Administratora. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje o tym osobę, która złożyła wniosek. 

Prawo do złożenia skargi do UODO – w przypadku uznania przez osobę, której dane dotyczą, że przetwarzanie jej danych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma ona prawo złożenia skargi do urzędu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

PLIKI COOKIES

Serwis PomykalaStudio wykorzystuje technologię plików cookies, które służą do zapewnienia obsługi klienta odwiedzającego stronę www w sposób ułatwiający szybszy dostęp do informacji. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji klienta odwiedzającego Serwis. Osoba odwiedzająca Serwis może w każdym czasie usunąć lub zablokować pliki cookies poprzez skorzystanie z opcji odstępnych w przeglądarkach internetowych. 

W Serwisie PomykalaStudio stosowane są pliki cookies: 

 1. niezbędne do działania stron www – ich stosowanie jest niezbędne do prawidłowego działania strony. Klient odwiedzający Serwis może je dezaktywować w przeglądarce, ale może to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie strony; 
 2. służące zapewnieniu bezpieczeństwa – umożliwiają one wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania osób posiadających dostęp do systemu;
 3. dotyczące ustawień/funkcjonalności – umożliwiają sprawne działanie funkcjonalności dostępnych na stronie www i utrwalenie ustawień wybranych przez klienta odwiedzającego Serwis, np. w zakresie języka, lokalizacji, czy wybranej czcionki. Zablokowanie tych plików obniży poziom funkcjonowania strony, ale nie powinno wpłynąć na możliwość korzystania z niej.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Treść Polityki Prywatności podlega regularnym przeglądom i w razie potrzeby może ulec zmianie, w szczególności w przypadku nastąpienia zmian przepisów prawa, zmian operacji przetwarzania lub zakresu przetwarzanych danych. 

Aktualna Polityka Prywatności jest dostępna na stronie Administratora. 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 12-10-2020 r. 

 

 

 

Select your currency
0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu